STATUT

Stowarzyszenia

GRUPA BIEGOWA

„LUXTORPEDA” CZERWIONKA

 

ROZDZIAŁ I

NAZWA, TEREN DZIAŁANIA, SIEDZIBA WŁADZ, CHARAKTER PRAWNY

§ 1

 1. Stowarzyszenie (zwane GB „Luxtorpeda”) nosi nazwę Stowarzyszenie GRUPA BIEGOWA „Luxtorpeda” Czerwionka.
 2. Stowarzyszenie będzie używało pieczęci, godła, barw, flag, odznak i znaczków organizacyjnych na zasadach określonych obowiązującymi przepisami.

§ 2

      Terenem działania GB „Luxtorpeda”  jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a siedzibą Miasto Czerwionka- Leszczyny.

§ 3

            Stowarzyszenie GB „Luxtorpeda” działa zgodnie z:

 •      ustawą z dnia 24 kwietnia 2004 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Z 2010 nr 234 poz. 1536 z późn. zm.)
 •      ustawą z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. Z 1989 r. nr 20 poz. 104 z późn. zm.),
 •      statutu
 •      innych przepisów prawa krajowego i międzynarodowego

§ 4

      GB „Luxtorpeda”  jest organizacją samorządną, posiada osobowość prawną i może być członkiem krajowych i zagranicznych stowarzyszeń o takim samym lub podobnym charakterze działania.

§ 5

      Stowarzyszenie GB „Luxtorpeda” jest organizacją otwartą, zrzeszającą osoby na zasadach dobrowolności.

ROZDZIAŁ II

CELE DZIAŁANIA I SPOSOBY ICH REALIZACJI

§ 6

1. Celem działania GB „Luxtorpeda”  jest:

Promocja i wspomaganie krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci, młodzieży i dorosłych.

 1. Działanie na rzecz kultury fizycznej i sportu, w tym także na rzecz popularyzacji rekreacji ruchowej oraz profilaktyki zdrowotnej.
 2. Organizacja programów mających na celu wyrównywanie szans rodzin i osób będących w trudnej sytuacji życiowej.
 3. Działalność w zakresie praw człowieka i obywatela, a także działania wspomagające rozwój demokracji, działalność na rzecz tradycji narodowej i dziedzictwa narodowego.
 4. Organizacja programów mających na celu wyrównywanie szans i ograniczenie wykluczenia osób starszych.
 5. Mobilizacja społeczeństwa do utrzymywania oraz podnoszenia sprawności fizycznej.
 6. Działalność na rzecz propagowania równych szans kobiet i mężczyzn.
 7. Krzewienie zamiłowania do systematycznego uprawiania rekreacji ruchowej i sportu wśród sprawnych i niepełnosprawnych.
 8. Działanie na rzecz zapobiegania uzależnieniom i promocja trzeźwego stylu życia.
 9. Promowanie aktywności osób niepełnosprawnych. Organizacja integracyjnych imprez oraz zajęć szkoleniowych dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej.
 10. Działalność w zakresie ochrony środowiska, ochrony zwierząt, promocji ekologii.
 11. Organizacja przedsięwzięć i programów w zakresie usportowienia dzieci i młodzieży poprzez prowadzenie zajęć szkoleniowych w zakresie różnych dyscyplin sportu
 12. Organizacja imprez i akcji promujących kulturę, sport i turystykę.
 13. Organizacja integracyjnych imprez kulturalnych dla dorosłych, dzieci, młodzieży i osób niepełnosprawnych.
 14. Udzielanie pomocy dzieciom i młodzieży wywodzącej się ze środowisk lub rodzin patologicznych i wykluczonych.
 15. Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami.
 16. Promocja i organizacja wolontariatu.
 17. Kształtowanie pozytywnych cech charakteru, zasad fair play oraz osobowości poprzez uczestnictwo w realizacji zadań sportowych.
 18. Szkolenie oraz doskonalenie kadr trenersko – instruktorskich oraz sędziowskich.
 19. Działalność na rzecz kultury i oświaty.
 20. Działalność na rzecz rozwoju środowiska lokalnego i jego mieszkańców.

2. Sposoby realizacji:

            Powyższe cele realizowane poprzez:

a. Współpraca i współdziałanie z władzami samorządowymi, administracją państwową, organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami gospodarczymi.

b. Organizację, obozów, akcji promujących zdrowy tryb życia, kolonii, półkolonii, wycieczek dla dzieci i młodzieży, imprez artystycznych.

c. Prowadzenie działalności szkoleniowej i informacyjnej w dziedzinie zdrowego trybu życia, odpowiedniego odżywiania i uprawiania sportu.

d. Organizację spotkań, prelekcji, wykładów, konferencji.

e. Organizację wyjazdów krajoznawczych.

f. Organizację akcji promocyjnych na rzecz zdrowego trybu życia.

g. Prowadzenie działalności edukacyjnej, informacyjnej, promocyjnej i reklamowej.

h. Promocję organizacji, przedsiębiorców i instytucji wspierających sport, zdrowy styl życia.

i. Współpracę z innymi organizacjami, instytucjami i przedsiębiorcami w kraju i za granicą.

j. Pozyskiwanie funduszy na cele statutowe.

k. Udział w krajowych i międzynarodowych konferencjach i spotkaniach.

l. Wspieranie działalności uczniowskich klubów sportowych, stowarzyszeń

kultury fizycznej oraz związków sportowych.

m. Udostępniane lokalu oraz sprzętu należącego do GB „Luxtorpeda” jej członkom do realizacji celów statutowych.

n. Promocja lokalnej turystyki, atrakcji turystycznych.

ROZDZIAŁ III

CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

§ 7

1. Członkowie GB „Luxtorpeda”  dzielą się na:

a. zwyczajnych

b. wspierających
c. honorowych.

§ 8

 1. Członkiem zwyczajnym GB „Luxtorpeda” może być obywatel Polski posiadający pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiony praw publicznych, akceptujący cele statutowe GB „Luxtorpeda” , przyjęty przez Zarząd na podstawie pisemnej deklaracji oraz po uiszczeniu wpisowego.
 2. Członkiem zwyczajnym bez prawa udziału w głosowaniu na walnych zebraniach członków oraz bez korzystania z czynnego i biernego prawa wyborczego do władz stowarzyszenia GB „Luxtorpeda”  może być osoba niepełnoletnia, za pisemną zgodą rodziców lub opiekunów prawnych, przyjęta w trybie określonym w ust. 1.
 3. Członkiem wspierającym może być osoba prawna lub fizyczna uznająca cele GB „Luxtorpeda”, która zdeklarowała na jego rzecz pomoc finansową, rzeczową lub inną formę wspierania GB „Luxtorpeda”. Osoba prawna działa w GB „Luxtorpeda”  przez swojego przedstawiciela.
 4. Członkiem honorowym może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w rozwój idei GB „Luxtorpeda” lub w inny szczególny sposób wniosła zasługi dla GB „Luxtorpeda”.

§ 9

1. Członkowie zwyczajni mają prawo:

 1. Wybierać i być wybieranym do organów GB „Luxtorpeda”  oraz uczestniczyć walnych zebraniach z głosem stanowiącym.
 2. Brać czynny udział we wszystkich formach działalności GB „Luxtorpeda”.
 3. Uczestniczyć w organizowanych przez władze GB „Luxtorpeda” zawodach sportowych.
 4. Korzystać z urządzeń, świadczeń i pomocy GB „Luxtorpeda”.
 5. Nosić odznaki GB „Luxtorpeda”.
 6. Występować z wnioskami i postulatami do organów GB „Luxtorpeda”.

§ 10

1. Do obowiązków członków zwyczajnych należy:

 1. Aktywne uczestniczenie w pracach i realizacji celów GB „Luxtorpeda”.
 2. Przestrzeganie zasad etyki sportu.
 3. Przestrzeganie postanowień statutu i uchwał organów GB „Luxtorpeda”.
 4. Regularne opłacanie składek członkowskich.
 5. Dbanie o dobre imię GB „Luxtorpeda”.
 6. Reprezentowania w zawodach Stowarzyszenia pod nazwą: „Luxtorpeda  Czerwionka”

§ 11

            Członek wspierający posiada prawa członka zwyczajnego z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego oraz uczestniczenia w Walnym Zebraniu Stowarzyszenia GB „Luxtorpeda”  z głosem stanowiącym. Ma prawo uczestnictwa w posiedzeniach statutowych organów Stowarzyszenia GB „Luxtorpeda”  z głosem doradczym. Członek wspierający jest zobowiązany do regularnego wywiązywania się z deklarowanych świadczeń oraz przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał Stowarzyszenia GB „Luxtorpeda”.

§ 12

 1. W razie naruszenia postanowień statutu lub uchwał władz Stowarzyszenia, w oparciu o regulamin, Zarządowi przysługuje prawo wymierzenia następujących kar:
 2. upomnienia,
 3. nagany,
 4. zawieszenia w prawach na 6 miesięcy
 5. wykluczenia.
 6. Od uchwały Zarządu o ukaraniu członkowi Stowarzyszenia przysługuje prawo odwołania się do Walnego Zebrania Członków w terminie 30 dni.
 7. Uchwała Walnego Zebrania jest ostateczna.

§ 13

 1. Członkostwo ustaje na skutek:
 2. rezygnacji
 3. wykreślenia z rejestru członków z powodu zgonu, utraty praw publicznych przez członka zwyczajnego lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego,
 4. wykluczenia
 5. pozbawienia członkostwa honorowego w wyniku uchwały organu Stowarzyszenia, który członkostwo nadał

 

 1. Rezygnacja dla zachowania ważności winna być zgłoszona na piśmie. W przypadku niepełnoletniego członka wystąpienie następuje również z chwilą cofnięcia zgody przedstawicieli ustawowych o których mowa w § 8.
 2. Członek nie wykonujący obowiązków statutowych z przyczyn przez niego nie zawinionych może być pozbawiony członkostwa przez wykreślenie z listy członków w drodze uchwały Zarządu.
 3. Wykluczenie następuje po stwierdzeniu nie przestrzegania postanowień statutowych, uchwał władz statutowych lub regulaminów, a także w przypadku działania na szkodę GB „Luxtorpeda”.
 4. Przed wykluczeniem należy zaprosić zainteresowanego członka do osobistego złożenia wyjaśnień. Powiadomienie należy wysłać na ostatni adres, oficjalnie podany przez członka.

§ 14

 1. O ustaniu członkostwa powiadamia się byłego członka w terminie 14 dni od jego ustania. Powiadomienie nie ma zastosowania w przypadku ustania członkostwa na skutek zgonu .
 2. Uchwały Zarządu w sprawach wykreślenia i wykluczenia członka są wykonalne z dniem ich podjęcia.
 3. W terminie jednego miesiąca od dnia doręczenia powiadomienia o wykluczeniu zainteresowany może wnieść odwołanie do Walnego Zebrania za pośrednictwem Zarządu. Odwołanie nie wstrzymuje wykonalności uchwały. Zarząd, na skutek odwołania może własną uchwałę uchylić. W przypadku nie uchylenia uchwały przez Zarząd, wniesione odwołanie pozostawia się do rozpatrzenia przez najbliższe Walne Zebranie.
 4. O terminie i miejscu zwołania Walnego Zebrania powiadamia się zainteresowanego, który może w nim uczestniczyć. Decyzja Walnego Zebrania jest ostateczna.

ROZDZIAŁ IV

ORGANY STOWARZYSZENIA GRUPA BIEGOWA LUXTORPEDA CZERWIONKA.

§ 15

 1. 1.      Organami GB „Luxtorpeda”  są:
 2. Walne Zebranie Członków,
 3. Zarząd,
 4. Komisja Rewizyjna.

§ 16

Walne Zebranie Członków

 1. Walne Zebranie jest najwyższą władzą Stowarzyszenia GB „Luxtorpeda”.
 2. Walne Zebranie może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
 3. Zwyczajne Walne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze jest zwoływane co 4 lata przez Zarząd Stowarzyszenia GB „Luxtorpeda”  przy czym termin, miejsce i porządek dzienny powinien być podany do wiadomości członków nie później niż 14 dni przed datą zebrania.
 4. Zwyczajne Walne Zebranie odbywa się raz w roku w terminie do końca pierwszego kwartału dla przyjęcia sprawozdania władz Stowarzyszenia.
 5. Nadzwyczajne Walne Zebranie jest zwoływane przez Zarząd Stowarzyszenia GB „Luxtorpeda”:
 6. z własnej inicjatywy,
 7. na wniosek Komisji Rewizyjnej,
 8. na wniosek nie mniej niż 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych. Wniosek powinien być sporządzony na piśmie i podpisany przez członków żądających zwołania Walnego Zebrania, ponadto powinien określać przedmiot spraw jakie będą rozpatrywane przez Walne Zebranie.
 9. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwoływane może być w każdym czasie przez Zarząd Stowarzyszenia GB „Luxtorpeda”  w terminie 1-miesiąca od daty uchwały lub złożenia Zarządowi wniosku.
 10. Nadzwyczajne Walne Zebranie obraduje nad sprawami dla których zostało zwołane.

§ 17

 1. W Walnym Zebraniu biorą udział z głosem stanowiącym pełnoletni członkowie zwyczajni.
 2. Walne Zebranie jest zdolne do podejmowania uchwał, jeżeli liczba członków zwyczajnych obecnych na Walnym Zebraniu wynosi co najmniej 1/2 ogólnej liczby członków w pierwszym terminie oraz bez względu na liczbę obecnych członków zwyczajnych w drugim terminie.
 3. Każdy członek zwyczajny ma jeden głos.
 4. W każdym Walnym Zebraniu mogą brać udział z głosem doradczym przedstawiciele członków wspierających oraz osoby zaproszone przez Zarząd.

§ 18

1. Do wyłącznej kompetencji Walnego Zebrania należy w szczególności:

 1. Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej oraz dokonywanie oceny działalności tych organów.
 2. Udzielanie absolutorium Zarządowi w całości oraz poszczególnym jego członkom.
 3. Dokonywanie wyboru członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej z wyjątkiem przypadków kooptacji będącej w gestii Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
 4. Podejmowanie uchwał w sprawie zmian statutu i rozwiązania Stowarzyszenia GB „Luxtorpeda”.
 5. Podejmowanie na wniosek Zarządu uchwały o wysokości wpisowego.
 6. Rozstrzyganie odwołań w sprawach wynikających z członkostwa.
 7. Uchwalanie kierunków i programu działania.

§ 19

Zarząd i Komisja Rewizyjna – postanowienia wspólne

 1. Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej trwa 4 lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym. Walne Zebranie może zdecydować o przeprowadzeniu wyborów w trybie głosowania jawnego. Przed wyborem Walne Zebranie uchwala regulamin wyborów określający skład liczbowy wybieranych organów oraz sposób głosowania i zgłaszania kandydatów.
 2. Nie można łączyć funkcji członka Zarządu i członka Komisji Rewizyjnej.
 3. Członek Zarządu i członek Komisji Rewizyjnej może w każdej chwili ustąpić ze swojej funkcji.
 4. Mandat członka Zarządu i członka Komisji Rewizyjnej wygasa w przypadku:
 5. rezygnacji
 6. ustania członkostwa w GB „Luxtorpeda”
 7. odwołania
 8. Członek Zarządu i członek Komisji Rewizyjnej może być zawieszony w czynnościach lub odwołany ze składu tego organu, jeżeli nie wykonuje przyjętych obowiązków lub działa niezgodnie ze statutem. Uchwałę o zawieszeniu w czynnościach lub odwołaniu członka władz podejmuje organ, który go wybrał.
 9. Przy podejmowaniu uchwały dotyczącej osobiście członka organu, członek ten nie bierze udziału w głosowaniu.

§ 20

            Uchwały wszystkich organów władz Stowarzyszenia GB „Luxtorpeda”  są ważne jeżeli zostały podjęte zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej 1/2 ogólnej liczby osób uprawnionych w danym przypadku do głosowania, chyba że statut przewiduje inne warunki ważności uchwały.

§ 21

1. Zarząd

 1. Zarząd jest organem władzy Stowarzyszenia GB „Luxtorpeda”  działającym pomiędzy Walnymi Zebraniami i przed nimi odpowiada za swą pracę.
 2. Zarząd składa się z 3 – 5 członków wybranych przez Walne Zebranie, w tym powołuje Prezesa, Wiceprezesa i Skarbnika oraz Członków Zarządu.
 3. W razie wygaśnięcia mandatu członka Zarządu, w przypadkach określonych w § 19 pkt.4 statutu, Zarządowi przysługuje prawo kooptacji, z tym że liczba członków Zarządu pochodzących z kooptacji nie może przekroczyć 1/2 ogólnej liczby członków pochodzących z wyboru.
 4. Członek Zarządu, który nie uzyskał absolutorium nie może kandydować do władz w następnej kadencji.
 5. Zarząd odbywa posiedzenia nie rzadziej niż raz na kwartał.
 6. O terminie i porządku obrad Zarządu, Prezes lub Wiceprezes powiadamia Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.
 7. Zarząd zobowiązany jest w terminie 7 dni od chwili jego wyboru zawiadomić właściwy Sąd Rejestrowy o zmianie w swoim składzie, miejscu zamieszkania członków oraz adresie siedziby GB „Luxtorpeda”.

 

 

§ 22

1. Do kompetencji Zarządu należy w szczególności:

 1. Kierowanie bieżącą pracą GB „Luxtorpeda”.
 2. Określanie szczegółowych kierunków działania GB „Luxtorpeda”.
 3. Działanie w imieniu GB „Luxtorpeda” reprezentowanie jej na zewnątrz, kierowanie całokształtem działalności i podejmowanie w tych sprawach wszelkich uchwał.
 4. Wykonywanie uchwał Walnego Zebrania.
 5. Uchwalanie budżetu GB „Luxtorpeda” oraz jego realizacja.
 6. Zarządzanie majątkiem i funduszami.
 7. Uchwalanie wysokości składek członkowskich.
 8. Przyjmowanie, skreślanie i wykluczanie członków.
 9. Rozpatrywanie sporów powstałych w obrębie GB „Luxtorpeda”.
 10. Składanie Walnemu Zebraniu sprawozdania ze swej działalności.
 11. Zwoływanie Zwyczajnego i Nadzwyczajnego Zebrania Członków.
 12. Podejmowanie uchwał w sprawach nie zastrzeżonych do wyłącznej kompetencji

Walnego Zebrania.

§ 23

Komisja Rewizyjna

 1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolującym całokształt działania Stowarzyszenia GB „Luxtorpeda”.
 2. Komisja Rewizyjna składa się z 2 – 4 członków wybranych przez Walne Zebranie, w tym powołuje Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego, Sekretarza oraz Członków.
 3. Komisja Rewizyjna działa na podstawie Statutu uchwalonego przez Walne Zebranie, który określa organizację oraz tryb jego pracy, podział zadań, kompetencji i obowiązków dla poszczególnych członków Komisji.
 4. W razie wygaśnięcia mandatu członka Komisji rewizyjnej w przypadkach określonych w § 19 pkt. 4 statutu, Komisji Rewizyjnej przysługuje prawo kooptacji, z tym, że liczba członków Komisji pochodzących z kooptacji nie może przekraczać 1/2 ogólnej liczby członków pochodzących z wyboru.
 5. Komisja wykonuje swoje czynności na posiedzeniach. W okresie między posiedzeniami poszczególne czynności mogą wykonywać członkowie Komisji, działając na jej zlecenie.

§ 24

1. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy w szczególności:

 1. Przeprowadzenie przynajmniej raz w roku kontroli działalności statutowej i finansowo-gospodarczej Stowarzyszenia GB „Luxtorpeda”, ze szczególnym uwzględnieniem działalności finansowej pod względem celowości, rzetelności oraz zgodności z przepisami prawa.
 2. Wydawanie wniosków i zaleceń pokontrolnych w przypadku stwierdzenia uchybień, ze wskazaniem sposobu i terminu ich usunięcia oraz żądanie wyjaśnień w sprawach wątpliwych.
 3. Składanie Walnemu Zebraniu sprawozdania ze swej działalności i wyników przeprowadzonych kontroli, stawiając wniosek o udzielenie lub odmowę udzielenia absolutorium Zarządowi i jego członkom.
 4. Występowanie z żądaniem zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania lub posiedzenia Zarządu w przypadku stwierdzenia działań Zarządu nie zgodnych z prawem, statutem lub interesem Stowarzyszenia GB „Luxtorpeda” .
 5. Uczestniczenie w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.

ROZDZIAŁ V


REPREZENTOWANIE STOWARZYSZENIA GB „LUXTORPEDA” .

§ 25

 1. Do reprezentowania Stowarzyszenia GB „Luxtorpeda”  upoważniony jest Prezes Zarządu.
 2. Prezesa może zastępować Wiceprezes lub Skarbnik.

§ 26

 1. Do złożenia oświadczenia woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych oraz udzielania pełnomocnictwa, wymagane jest współdziałanie oraz złożenie podpisów przez dwóch członków zarządu, w tym prezesa lub wiceprezesa.
 2. Zarząd w regulaminie swojego działania może upoważnić Prezesa lub Wiceprezesa Zarządu do podejmowania zobowiązań majątkowych jednoosobowo w granicach określonego limitu ustalonego przez Walne Zebranie Członków.
 3. Do poszczególnych spraw lub zespołu spraw Zarząd może ustanowić pełnomocnika działającego samodzielnie.

ROZDZIAŁ VI


MAJĄTEK I FUNDUSZE

§ 27

 1. Majątek Stowarzyszenia GB „Luxtorpeda” powstaje z wpisowego, składek członkowskich, darowizn, spadków, zapisów, dochodów z własnej działalności statutowej oraz ofiarności publicznej. Stowarzyszenie GB „Luxtorpeda”  może otrzymać dotacje i fundusze.
 2. „W przypadku gdy kwota darowizny, zapisu lub spadku, bądź też środki pochodzące z ofiarności publicznej lub zbiórki publicznej są równe bądź wyższe niż równowartość w walucie polskiej kwoty 15 000 Euro (piętnastu tysięcy euro) – wpłaty takiej należy dokonać na rachunek bankowy Stowarzyszenia.”

ROZDZIAŁ VII


ZMIANA STATUTU I ROZWIĄZANIE STOWARZYSZENIA GB „LUXTORPEDA”

§ 28

 1. Zmiana Statutu lub rozwiązanie Stowarzyszenia GB „Luxtorpeda”  może nastąpić na mocy uchwały Walnego Zebrania podjętej kwalifikowaną większością 2/3 głosów oddanych przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
 2. Walne Zebranie zwołane w drugim terminie podejmuje uchwałę, o której mowa w ust. 1, bezwzględną większością głosów oddanych przez członków zwyczajnych obecnych na sali obrad.
 3. Uchwała o zmianie Statutu, dla zachowania ważności, podlega rejestracji w Sądzie Rejestrowym w ciągu 7 dni od daty uchwalenia.
 4. Uchwała o rozwiązaniu Stowarzyszenia GB „Luxtorpeda” określa sposób likwidacji oraz wskazuje cel związany z działalnością Stowarzyszenia na jaki ma być przeznaczony majątek oraz winna ustanowić likwidatora.
 5. Po zakończeniu likwidacji Stowarzyszenia GB „Luxtorpeda”  likwidator występuje do Sądu Rejestrowego z wnioskiem o wykreślenie Stowarzyszenia z rejestru stowarzyszeń.

 

Close